Obchodné podmienky

Home : Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom Zayn Service s. r. o.,Floriánska 10 ,04001Košice, Názov kamennej prevádzky Kvetinárstvo Kvety Deluxe & Flower Garden. IČO:51066726, DIČ:2120579758, Zapísanú v obch.reg.: okr.súdu Košice I., Odd: Sro, Vložka:42192/V (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového portálu www.kvetydeluxe.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
2. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
3. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.


Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

1. „Objednávateľ“ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového portálu www.kvetydeluxe.sk (ďalej len „objednávateľ“ alebo „kupujúci“).
2. „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť tovar objednaný objednávateľom doručený (ďalej len „príjemca“).
3. „Tovar“ je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového portálu www.kvetydeluxe.sk (ďalej len „tovar“).
4. „Objednávka“ je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného a zaplateného tovaru objednávateľom (ďalej len „objednávka“).


Článok 3
Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:
a) dodať príjemcovi tovar v dohodnutom množstve a kvalite,
b) umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.
2. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


Článok 4
Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:
a) zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,
b) nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho,
c) úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.
2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.


Článok 5
Objednávka

1. Kupujúci má možnosť si vybrať tovar na internetovom portály www.kvetydeluxe.sk, ktorý určí na doručenie príjemcovi.
2. Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi:
a) vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,
b) vyplní údaje o tom, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,
c) vyberie dátum a spôsob doručenia tovaru,
d) vyplní svoje kontaktné údaje alebo sa prihlási ako registrovaný zákazník,
e) potvrdí objednávku,
f) vyberie si spôsob platby a zrealizuje platbu za objednaný tovar.
3. Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne zadaných údajov vznikne.
4. Objednávateľovi bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.
5. Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.
6. Donáška zadarmo sa vzťahuje na objednávku v rámci Košíc a okolia do 15km.


Článok 6
Zrušenie objednávky

1. Objednávku je možné zrušiť bezodplatne do 30 minút po jej zrealizovaní a potvrdení v zmysle článku 5, bod. 4 VOP.
2. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 48 hodín pred zrealizovaním doručenia. V tomto prípade si predávajúci účtuje spracovateľský poplatok vo výške 4EUR.
3. Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na adresu: kvetydeluxe@kvetydeluxe.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0944 365 379.
4. Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.
5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovom portáli www.kvetydeluxe.sk.
6. V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.
7. Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.


Článok 7
Dodacie podmienky

1. Objednávateľ má na výber tieto možnosti doručenia:
a) Expresný kuriér – Doručovateľ Kvety Deluxe & Flower Garden ( bezplatná donáška v rámci Košíc)
b) Kuriér GEIS prepravná spoločnosť pre celé Slovensko
c) Osobný odber na predajni Floriánska 10, 04001 Košice – Staré mesto.
2. Objednávky objednané s miestom doručenia Košice + 15km , môžu byť doručené v ten istý deň najneskôr len do 23.30 hod…
3. Objednávky doručované prostredníctvom GEIS kuriérskej spoločnosť sa doručujú od pondelka do piatka a to od 10:00 hod. do 16:00 hod. Na základe prijatej objednávky – do 3 pracovných. dní. Donáška v rámci Košíc a okoliu do 15km: sa doručuje 24/7. Po prijatí a zaplatení daného tovaru. Objednávateľ si zadá si môže zadať čas a deň pre doručenie.
4. Čas určený objednávateľom, ako hodina doručenia tovaru príjemcovi sú len orientačné a predávajúci nezodpovedá za prípadné časové oneskorenie doručenia tovaru. V záujme predávajúceho je doručiť tovar v požadovaný čas.
5. Objednané tovary sú doručované prostredníctvom kuriérskej služby, ktorá je zmluvným partnerom prevádzkovateľa.

Článok 8
Platba

Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:
Kamenná prevádzka * Kvetinárstvo Kvety Deluxe & Flower Garden ul. Floriánska 10. Košice 040 01, platbu prijímame v hotovosti a cez terminál.
b) PayPal
c) Dobierka
d) Prevod : SK7675000000004024977594, Zayn Service s.r.o.


Článok 9
Reklamácie

1. Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci.
2. Reklamácia musí byť uskutočnená telefonicky v pracovných dňoch na telefónnych číslach: +421/944 365 379 alebo musí byť doručená e-mailom na adresu: kvetydeluxe@kvetydeluxe.sk.
3. Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia tovaru. Vzhľadom k tomu, že kvety možno považovať za tovar podliehajúci rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie kupujúceho, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.
4. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru.
5. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
6. Oprávnená reklamácia bude vybavená v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.


Článok 10
Záruka

Na kvety poskytuje predávajúci záruku čerstvosti 3 dní od doručenia tovaru príjemcovi. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke, ak sa zúčastnené strany nedohodli na inom dni doručenia.
Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané potraviny makrónky, čokolády a pod. majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 týždne pred dátumom spotreby.


Článok 11
Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je fyzickou osobou. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je právnickou osobou.
2. Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok 12
Zodpovednosť

1. Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených údajov v objednávkovom formulári.
2. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.
3. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa.
4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.
5. V prípadoch uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, teda po neúspešnom doručení tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich troch dní, v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať. Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez predchádzajúceho upozornenia tovar predať.
6. Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet.
7. Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorý kvet, alebo farbu kvetu vo vybratých kyticiach. V takomto prípade bude nedostupný kvet nahradený iným kvetom s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva.
8. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.
9. Predávajúci neručí za kvety zmrznuté pri transporte. Kvety sú chránené špeciálnou termofóliou.

Článok 13
Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: kvetydeluxe@kvetydeluxe.sk
2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: – ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; – ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.kvetydeluxe.sk.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).
3. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
4. Registráciou súhlasím so zasielaním newslettera na mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Odhlásenie je možné kliknutím na link na konci newslettra alebo zaslaním mailu na kvetydeluxe@kvetydeluxe.sk alebo tel.čísle +421/944 365 379.
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.01.2019.

V Košiciach dňa 01. 01. 2019


Ochrana osobných údajov


Vážení zákazníci, ochrane vašich osobných údajov venujeme najväčšiu pozornosť. Využívame najvyššie bezpečnostné štandardy, aby nedošlo k neoprávnenému nakladaniu s vašimi osobnými údajmi. Osobné dáta, ktoré zadávate pri objednávke a platbe, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami. Naše ustanovenia o ochrane osobných údajov sú v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Na našich stránkach sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu.
Zayn Service s.r.o.
Floránska 10, Košice 040 01
www.kvetydeluxe.sk


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre …………kraj
……………………………………
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.:
fax č.:
e-mail: