Obchodné podmienky

:Domov » Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
I. Úvodné ustanovenia
a/ Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spotrebiteľov a predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na webovej adrese https://www.kvetydeluxe.sk.
b/ Tieto obchodné podmienky bližšie špecifikujú práva a povinnosti spotrebiteľov a predávajúceho, ktorým je právnická osoba:
Zayn Service s.r.o.
sídlo: Kuzmányho 55, Košice 040 01
IČO: 51066726
DIČ: 2120579758
Prevádzkovateľ portálu: www.kvetydeluxe.sk
Zap. v OR Okresného súdu Košice I. oddiel: s.r.o., vložka č.42192/V
Prevádzka: Kuzmányho 55, 040 01 Košice
Email: info@kvetydeluxe.sk
Mobil: +421/944 335 070
Prevádzka kamenná:
Košice: Kuzmányho 55, 040 01 Košice
Bratislava: Záhradnícka 36, 811 08 Bratislava
Email: info@kvetydeluxe.sk
Mobil: +421/944 335 070
Číslo účtu Tatra Banka a.s.:
IBAN:SK31 1100 0000 0029 3834 5092
c/ Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na webovej adrese https://www.kvetydeluxe.sk a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. V prípade, že je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená nakupovať iba položky, ktoré neobsahujú alkohol.
d/ Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
e/ Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu.
f/ Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.
g/ Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
II. Objednávka – spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy
a/ Spotrebiteľ odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami oboznámil a je si vedomý toho, že tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.
b/ Všetky objednávky vytvorené na webovej adrese www.kvetydeluxe.sk sú záväzné pre obidve strany a považujú sa za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
c/ Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Vyobrazenia tovarov v e-shope a údaj o dostupnosti tovaru na sklade sú len informatívneho charakteru.
d) Súčasťou kytíc vyobrazených na webovom rozhraní obchodu nie sú vázy, v ktorých sú kytice aranžované.
e/ Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na emailovú adresu spotrebiteľa.
f/ Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
g/ V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.
h/ Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.
i/ Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
j/ Produkty sa môžu mierne líšiť od obrázku. Vždy je zachovaná farebná schéma, veľkosť a cena. Zloženie kvetinových aranžmánov a kytíc sa môže líšiť, vzhľadom na ceny jednotlivých kvetov v rôznych ročných obdobiach, aby bola zachovaná celková cena.
k/ Predávajúci kupujúcemu odporúča každý deň zrezať stonky kvetov v kytici alebo kvetinovom tovare vrátane výmeny vody a udržiavať vo vhodnom klimatickom prostredí.
III. Kúpna cena, daňový doklad
a) Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
b) V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
c/ Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru, alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre spotrebiteľa alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
c) Ceny tovaru sú uvedené s DPH.
d/ K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia (ďalej aj „dopravca“ alebo „kuriér“) a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu predávajúceho je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.
e/ Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.
f) Ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje vystaviť spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.
g) Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať.
IV. Spôsob a forma platby
a) Spôsob platby: Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Payout s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti Payout, s.r.o.
b) Možnosti platieb:
• 1. Bankovým prevodom vopred na eurový účet spoločnosti Zayn Service s.r.o.
• 2. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
• 3. platobnou bránou Payout;
• 4. dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);
• 5. pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti, platobnou kartou, darčekovými poukážkami
c/ Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
d) Forma platby: Platba je možná iba jednorázovo, platba na splátky nie je možná.
V. Dodacie podmienky
a/ Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí platby za elektronickú objednávku, a to do 1-5 pracovných dní. K tomu ešte treba prirátať 1-2 pracovné dni, ktoré trvá doručenie tovaru Slovenskou poštou na poštu spotrebiteľa.
b/ Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke v kapitole „Platba a doprava“. https://www.kvetydeluxe.sk/ako-nakupovat/
c/ Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Spotrebiteľ má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.
d/ V prípade bankového prevodu vopred ako zvoleného spôsobu platby odosiela predávajúci tovar až po pripísaní celej čiastky na účet.
e/ Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti.
O takomto predĺžení dodacej lehoty je spotrebiteľ bezodkladne informovaný.
f/ Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
• 1. neštandardného či špekulatívneho charakteru;
• 2. z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny,
ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci;
• 3. v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene.
g/ Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
h/ Ak sa predávajúcemu nepodarí doručiť tovar spotrebiteľovi z dôvodu nezastihnutia adresáta a nie je možné sa s ním opakovane telefonicky spojiť, následná reklamácia nebude spotrebiteľovi uznaná.
VI. Spôsob dopravy a poštovné
a/ Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:
• 1. osobné prevzatie (osobný odber) Bratislava – Košice
• 2. doručenie Slovenskou poštou
• 3. sprostredkovateľom doručenia (kuriér),alebo doručovateľ
b/ Predávajúci posiela tovar Slovenskou poštou formou doporučeného listu alebo balíka na poštu.
c/ Výška poštovného s balným sa odvíja od súhrnnej váhy a rozmerov tovarov, ktoré si spotrebiteľ objednal.
Poštovné a balné v rámci SR:
Balík na poštu: 5,90 Eur
d/ Ak spotrebiteľ potrebuje zaslať tovar do inej krajiny, tak kontaktuje predávajúceho na email: info@kvetydeluxe.sk.
e/ Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa,
má predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie tovaru.
VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru
a/ Spotrebiteľ je oprávnený podľa §7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail) info@kvetydeluxe.sk . Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar musí byť nepoškodený. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, informáciu o zaplatení.
b/ Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho, nie ako dobierku. Adresa dodania: Zayn Service s.r.o., Kuzmányho 55, 040 01 Košice. Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
c/ Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
d/ Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
e/ V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.
f/ Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.
g/ Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru spotrebiteľom. O odstúpení je však predávajúci povinný bezodkladne informovať spotrebiteľa
na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené spotrebiteľovi
do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené.
h/ Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.
V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.
i/ Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené plnenia:
• 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom,
že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
• 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť
a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
• 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
• 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, čokoláda, …)
• 5. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý“ alkohol na objednávku a pod.)
VIII. Reklamácia tovaru a záručná doba
a/ Faktúra, ktorá bola po objednaní tovaru zaslaná spotrebiteľovi mailom na zadanú emailovú adresu pri elektronickom objednaní tovaru, slúži ako záručný list.
b/ Záručná doba v súlade so zákonom č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich
s tovarom oprávnenou osobou.
Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
c/ Rezané kvety a črepníkové rastliny patria podľa Obchodného zákonníka pod tovar podliehajúci rýchlej skaze.
Je na ne záruka 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru.
d/ Vzhľadom k tomu, že rezané kvety sú tovarom podliehajúcim rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie spotrebiteľa,
je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.
e/ V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
f/ Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a
následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo
faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného e- mailu dostane spotrebiteľ od
predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email.
g/ Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď,
v opodstatnených prípadoch najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote
a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom,
resp. mu ju odovzdá osobne
pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne,
že reklamácia nie je oprávnená, kupujúci môže zaslať tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť
alebo právo na výmenu výrobku za nový.
h/ Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
i/ Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je dostupné v prevádzkach predávajúceho na viditeľnom, ľahko prístupnom mieste a súčasne je umiestnené v e-shope
j/ Reklamáciu spotrebiteľ uplatňuje zaslaním reklamačného e- mailu na adresu: info@kvetydeluxe.sk.
Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).
k/ Reklamovaný tovar je potrebné poslať vždy bežným balíkom na adresu: Zayn Service s.r.o, Kuzmányho 55, 040 01 Košice.
Súčasťou tovaru musí byť doklad o zaplatení.
l/ Ak nie spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu info@kvetydeluxe.sk.
Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania,
spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
IX.Alternatívne riešenie sporov
Spotrebiteľ má možnosť si uplatniť svoje práva voči predávajúcemu aj formou alternatívneho online riešenia, ktoré zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov (RSO). Sťažnosť spotrebiteľa bude vybavená do 90 dní a spotrebiteľ ju môže podať prostredníctvom formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
X. Ochrana osobných údajov a GDPR
a/ Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, doručovaciu adresu, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľoch IČO, DIČ, DIČ SK, obchodné meno, vrátane adresy doručenia, prípadne údaje o príjemcovi tovaru, prípadne informácie o odkaze kupujúceho pre príjemcu tovaru,
ktorý má byť predávajúcim k tovaru pripojený. Údaje o spotrebiteľovi predávajúci spracováva pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre jeho účtovný a fakturačný systém.
b/ Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
c/ Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov,
kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Kontaktný e-mail na tieto účely je info@kvetydeluxe.sk.
d/ Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcich doručenie tovaru a v súlade s bodom a/ tohto článku. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
e/ Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR.
f/ Pri registrácii má spotrebiteľ možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.
XI. Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 040 01 Staré Mesto
XII. Záverečné ustanovenia
a/ Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.
b/ Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2022
Zayn Service s.r.o.